Księgi rachunkowe

Prowadzimy księgi rachunkowe podmiotów krajowych i zagranicznych. Sporządzamy sprawozdania finansowe i raporty na potrzeby zarządu oraz instytucji zewnętrznych. Opracowujemy politykę rachunkowości oraz dostosowujemy zakładowy plan kont do specyfiki działalności firmy. Przy przejęciu ksiąg w trakcie roku dokonujemy weryfikacji księgowo-podatkowej od początku roku.

Prowadzenie ksiąg rachunkowych obejmuje:

 • utworzenie planu kont
 • sporządzenie i aktualizacja polityki rachunkowości
 • bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych
 • uzgadnianie sald należności i zobowiązań
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
 • sporządzanie sprawozdań finansowych na potrzeby zarządzania oraz instytucji zewnętrznych (banków, US, KRS itp.)
 • sporządzanie sprawozdań statystycznych na potrzeby GUS
 • sporządzanie sprawozdań do NBP
 • sporządzanie analiz finansowych i raportów na potrzeby zarządzania oraz instytucji zewnętrznych
 • współpracę i reprezentację w kontaktach z instytucjami
 • archiwizację i przechowywanie dokumentów w postaci papierowej lub elektronicznej przez okresy wymagane prawem

Dokonujemy rozliczeń podatkowych:

 • prowadzimy rejestrów zakupów i sprzedaży na potrzeby rozliczeń z tytułu podatku VAT
 • wyliczamy zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i prawnych
 • sporządzamy deklaracje i zeznania podatkowe do US
 • rozliczamy transakcje w walutach obcych
 • rozliczamy transakcji międzynarodowe: WNT, WDT, import i eksport towarów, import usług, świadczenie usług poza terytorium kraju
 • rozliczamy sprzedaż wysyłkową z terytorium kraju (Allegro, eBay, Etsy itp.)
 • sporządzamy roczne zeznania podatkowe
 • rozliczamy dochody zagraniczne